ایران بورس
وبلاگ آموزشی ایران بورس وابسته به کانال تلگرامی ایران بورس iribourse2@

فیلتر سهم هایي كه صف خریدي بیش از 2برابر حجم مبناي خود دارند.


دانلود فیلتر
تاریخ: چهار شنبه 10 / 10 / 1397برچسب:,
ارسال توسط ادمین 1

فیلتر سهم هایي كه نوسان بیش تر از %7در روز جاري را دارند، نشان مي دهد .

 

 

دانلود فیلتر
تاریخ: چهار شنبه 10 / 10 / 1397برچسب:,
ارسال توسط ادمین 1

فیلتر سهم هایي كه قیمت فعلي آنها بیش از %2از قیمت پایاني بیش تر است و مي تواند نشا نه اي
براي گارد
صعودي سهم باشد و همچنین براي نوسان در روز و شناسایي ماهیت كل بازار بسیار كاربرد دارد ،
بدین گونه كه اگر
اكثریت نمادها را نشان دهد مي تواند نشانه اي براي برگشت بازار از منفي به مثبت باشد.


دانلود فیلتر

 
تاریخ: چهار شنبه 10 / 10 / 1397برچسب:,
ارسال توسط ادمین 1

سفارش های سنگین خرید

((qd1)+(qd2)+(qd3)) > ((z)/70)

 

بالای 5 تومان سود eps   و قیمت زیر80 تومان

(eps) >=50 && (pc)<=800

 

بالای 25 تومان سود eps   و قیمت زیر120 تومان

(eps) >=250 && (pc)<=1200

 

بالای 50 تومان سود eps   و قیمت زیر250 تومان

(eps) >=500 && (pc)<=2500

 

بالای 100 تومان سود eps   و قیمت زیر500 تومان

(eps) >=1000 && (pc)<=5000

 

آخرین قیمت بیشتر از قیمت پایانی و آخرین قیمت 4+

(pd1)>(pc)

(plp)>4

 

 

تحرکات مشکوک حقیقی ها و حقوقی ها!!

((ct).Sell_CountI / (ct).Buy_CountI )>1 &&

(ct).Sell_N_Volume > (ct).Sell_I_Volume &&

(ct).Buy_I_Volume > (ct).Buy_N_Volume &&

(tvol)>(bvol)

 

نمایش نمادهایی که روزهای پایانی اصلاح را می گذراند و صعودشان نزدیک است

((pl)<((pf)-((pf)-(pmin))/2) && (pl)>((pmin)+((pf)-(pmin))/4) && (plp)<=1 && (tno)>10 && (pf)>(pmin) && (pf)>(py)) || ((pf)<(py) && (plp)<1 && (tno)>10 && (pl)>(py)) || ((pl)>1.01*(pf) && (tno)>10 && (pf)>1.01*(py) && (pl)!=(tmax)) || ((pl)>1.02*(pf) && (tno)>10 && (pl)!=(tmax)) || ((pf)<1.01*(pmin) && (plp)<=1 && (tno)>10 && (pl)>1.02*(pmin) )

 

فیلتر کف قیمتی سه ماهه بهمراه تزریق نقدینگی

(Math.min( [ih][1].PriceMin , [ih][2].PriceMin , [ih][3].PriceMin , [ih][4].PriceMin , [ih][5].PriceMin , [ih][6].PriceMin , [ih][7].PriceMin , [ih][8].PriceMin , [ih][9].PriceMin , [ih][10].PriceMin , [ih][11].PriceMin , [ih][12].PriceMin , [ih][13].PriceMin , [ih][14].PriceMin , [ih][15].PriceMin , [ih][16].PriceMin , [ih][17].PriceMin , [ih][18].PriceMin , [ih][19].PriceMin , [ih][20].PriceMin , [ih][21].PriceMin , [ih][22].PriceMin , [ih][23].PriceMin , [ih][24].PriceMin , [ih][25].PriceMin , [ih][26].PriceMin , [ih][27].PriceMin , [ih][28].PriceMin , [ih][29].PriceMin , [ih][30].PriceMin , [ih][31].PriceMin , [ih][32].PriceMin , [ih][33].PriceMin , [ih][34].PriceMin , [ih][35].PriceMin , [ih][36].PriceMin , [ih][37].PriceMin , [ih][38].PriceMin , [ih][39].PriceMin , [ih][40].PriceMin , [ih][41].PriceMin , [ih][42].PriceMin , [ih][43].PriceMin , [ih][44].PriceMin , [ih][45].PriceMin , [ih][46].PriceMin , [ih][47].PriceMin , [ih][48].PriceMin , [ih][49].PriceMin , [ih][50].PriceMin , [ih][51].PriceMin , [ih][52].PriceMin , [ih][53].PriceMin , [ih][54].PriceMin , [ih][55].PriceMin , [ih][56].PriceMin , [ih][57].PriceMin , [ih][58].PriceMin , [ih][59].PriceMin ))> ( ( Math.min( (pmin) , [ih][1].PriceMin , [ih][2].PriceMin , [ih][3].PriceMin )) ) &&
(tvol) >= (bvol) &&
(tvol) >200000
تاریخ: پنج شنبه 22 / 9 / 1397برچسب:,
ارسال توسط ادمین 1

نمادهایی که که در آنها ارزش ريالی خریدار دو برابر فروشنده است:

(pd1)*(qd1)+(pd2)*(qd2)+(pd3)*(qd3) >2*( (po1)*(qo1)+(po2)*(qo2)+(po3)*(qo3))

 

فیلتر صف خرید 5 برابر حجم مبنا

(pd1)==(tmax) && (qd1)>=5*(bvol)

 

خرید حقوقی بیش از 60 درصد حجم معامله

(ct).Buy_N_Volume >= (tvol) * 0.6

 

سهم هایی که در روند صعودی تثبیت شده اند و صف خرید هم نیستند


(pl)>1.01*(pf) && (tno)>10 && (pf)>1.01*(py) && (pl)!=(tmax)

 

سهم هایی که تقاضای بالا در کف قیمتی دارند

(qd1)*(pd1)+(qd2)*(pd2)+(qd3)*(pd3)>500000000 && (pl)!=(tmin) && (tno)>10 && (plp)

 

سهم هایی که در طول روز در حال تشکیل چکش سفید هستند(مراجعه شود به فایل آموزش شمع های ژاپنی و کندل استیک ها)

(pl)>1.02*(pf) && (tno)>10 && (pl)!=(tmax)

 

سهم هایی در طول روز در حال تشکیل چکش معکوس سفید هستند (مراجعه شود به فایل آموزشی شمع های ژاپنی و کندل استیک ها)

(pf)<1.01*(pmin) && (plp)<=1 && (tno)>10 && (pl)>1.02*(pmin)

 

سهام شرکتهای بزرگ ارزش بازار بیشتر از 0222میلیارد تومان

(pc) * (z) > 20000000000000

 

فیلتر نوسان بیشتر از %6در طول یک روز
تذکر :1منظور اختلاف بین کمترین و بیشترین قیمت معامله شده طی یک جلسه معاملاتی است.
تذکر :2حجم معامله حداقل برابر حجم مبنا در نظر گرفته شده است. لذا سهمهایی که اصطلاحا خشک هستتند و حجم معاملات
پایینی دارند فیلتر نمیشوند
((pmax)- (pmin))/(py)>=0.06&&(tvol)>=(bvol)

 

شناسایی سهم های نوسانی.سهم هایی که کمتری قیمت و بیشترین قیمت روز بالای ۴ درصد نوسان دارند

(pmax)-(pmin))/(pmin))*100>4))

 

فیلتر سهم هایی که ۳ روز متوالی منفی بوده اند.

ih][3].Pclosing>[ih][2].Pclosing&&[ih][2].Pclosing>[ih][1].Pclosing&&[ih][1].Pclosing>[ih][0].Pclosing]

 

 شناسایی جمع شدن صف فروش و گرفتن گارد صعودی

true==function()

{

if((tvol)>(bvol) && (pmin)== (tmin) && ((pl)-(pc))/(pl)*100>1.5 && (ct).Sell_CountI >= (ct).Buy_CountI && (tno)>5 && (tno)>20)

{

return true;

}

else

{

return false;

}

}()

 

 

 

 سهم هایی که اول صبح منفی بودن و العان در حال مثبت شدن هستن

(pl)<((pf)-((pf)-(pmin))/2) && (pl)>((pmin)+((pf)-(pmin))/4) && (plp)<=1 && (tno)>10 && (pf)>(pmin) && (pf)>(py)

 

 

فیلتر (ارزش ریالی خریدار دو برابر فروشنده):

  (pd1)*(qd1)+(pd2)*(qd2)+(pd3)*(qd3) >2*( (po1)*(qo1)+(po2)*(qo2)+(po3)*(qo3))

 

 

قیمت پایانی امروز بیشتر از دیروز و سفارش های خرید بیش از 3 برابر سفارش های فروش و حجم معاملات بیش از 2 برابر حجم مبنا

(pc)>(py) && (tvol)>=2*(bvol) && ((qd1)+(qd2)+(qd3))>(3*((qo1)+(qo2)+(qo3)))

 

 

 

 سهم هایی که بولینگر باند رو از باند پایینی و از باند بالایی قطع کردن نشان می دهد


true==function()
{
var CalculateBollingerBands =function(period,factor){


var total_average = 0;


for (var i = 0; i < [ih].length; i++)
{
// اطلاعات از تاریخ جدید به قدیم در آرایه موجود است پس اولین روز در آرایه 59 موجود است
var day=[ih].length-i-1;


total_average += [ih][day].PClosing;


if (i >= period - 1)
{
var total_bollinger = 0;
var average = total_average / period;


for (var x = i; x > (i - period); x--)
{
var xday=[ih].length-x-1;
total_bollinger += Math.pow([ih][xday].PClosing - average, 2);
}


var stdev = Math.pow(total_bollinger / period,0.5);


[ih][day].BollingerAverage= average;
[ih][day].BollingerTop= average + factor * stdev;
[ih][day].BollingerBottom= average - factor * stdev;


total_average -= [ih][60-1 - (i - period + 1)].PClosing;
}
}
};


CalculateBollingerBands(20,2);


console.log([ih][0].BollingerTop + ' - ' + (pl));


if([ih][0].BollingerTop<(pl) || [ih][0].BollingerBottm>(pl))
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()

 

 

نمادهایی که در 5روز اخیر به صورت متوالی کمترین قیمتشان از قیمت آخرین معامله امروز کمتر بوده است

var a=0
var i=0
true==function()
{
for (i=0;i<=5;i++)
{
if((pl)<=[ih].PriceMin)
{
a++
}
}
if (a==6)
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()

 

 

نمادهایی که در حال ریزش هستند قبل از شروع روند صعودی معمولا با حجم بالاتری نسبت به میانگین حجم چند روز قبل معامله می شوند

true==function()
{
var AvgVol=function(){
var sum=0;

for(var ipos=0;ipos<10;ipos++)
{
sum+=[ih][ipos].QTotTran5J;
}

return sum/10;
}

if((tvol)> AvgVol())
return true;
else
return false;
}()

 

 

نمادهای با روند صعودی را لیست می نماید

(pc)>(([ih][0].PClosing+[ih][1].PClosing+[ih][2].PClosing+[ih][3].PClosing+[ih][4].PClosing+[ih][5].PClosing+[ih][6].PClosing+[ih][7].PClosing+[ih][8].PClosing+[ih][9].PClosing+[ih][10].PClosing)/11)&&(tno)>50&&(([ih][0].PClosing+[ih][1].PClosing+[ih][2].PClosing+[ih][3].PClosing+[ih][4].PClosing+[ih][5].PClosing+[ih][6].PClosing+[ih][7].PClosing+[ih][8].PClosing+[ih][9].PClosing+[ih][10].PClosing)/11)>([is1]/[is5])

 

 

نمادهایی را نمایش می دهد که rsiبالای 80یا زیر 20دارند. همچنین مقدار rsiرا هم در دیده بان نمایش می دهد


true==function()
{


var CalculateRSI =function(period){


var len=20;


for (var i = 0; i < len ; i++) {
var rec=[ih][len-1-i];


var change=rec.PClosing-rec.PriceYesterday;


if (change> 0) {
rec.gain=change;
rec.loss=0;
}
else
{
rec.gain=0;
rec.loss=-change;
}
}


// Calculate first "average gain" and "average loss"
var gainSum=0;
var lossSum=0;


for (var i = 0; i < period; i++) {
var rec=[ih][len-1-i];
gainSum += rec.gain;
lossSum += rec.loss;
}


var averageGain=gainSum /period;
var averageLoss=lossSum / period;


// Calculate subsequent "average gain" and "average loss" values
for (var i = period + 1; i < len; i++) {
var rec=[ih][len-1-i];


averageGain=(averageGain* (period - 1) + rec.gain) / period;
averageLoss=(averageLoss* (period - 1) + rec. loss)/ period;


rec.averageGain=averageGain;
rec.averageLoss=averageLoss;
}


// Calculate RSI
var RS = 0; // Relative strength
var RSIndex = 0; // Relative strength index

for (var i = period + 1; i < len; i++) {
var rec=[ih][len-1-i];


RS = rec.averageGain/ rec.averageLoss;
RSIndex = 100 - 100 / (1 + RS);
rec.rsi=RSIndex;
}
};
if(typeof [ih][0].rsi=="undefined")
CalculateRSI(14);


(cfield0)=Math.floor([ih][0].rsi);

if( [ih][0].rsi>80 || [ih][0].rsi<20)
return true;
else
return false;


}()

 

 
تاریخ: شنبه 13 / 9 / 1397برچسب:فیلتر بورسی,فیلتر سهام,
ارسال توسط ادمین 1
آخرین مطالب

صفحه قبل 1 صفحه بعد

آرشیو مطالب
پيوند هاي روزانه
امکانات جانبی

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 116
بازدید دیروز : 594
بازدید هفته : 1643
بازدید ماه : 4521
بازدید کل : 4521
تعداد مطالب : 104
تعداد نظرات : 1
تعداد آنلاین : 1

statistics